14 frågor om grundlagen och dina fri- och rättigheter

Intervju med Stellan Gärde, jurist

1. Vad är våra svenska grundlagar egentligen? Vad har grundlagarna för syfte?

Det viktigaste är att grundlagarna skyddar vår demokrati och dig som är i Sverige och talar om hur Sverige ska styras och att du och dina rättigheter ska respekteras. De är våra demokratiska grundpelare för tryck-, yttrandefriheten, fria massmedier och är en förutsättning för vår rättsstat. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är mänskliga rättigheter.

2. Varför är grundlagarna uppdelad i fyra grundlagar istället för att vara en?

Vi har av historiska skäl fyra grundlagar. De har tillkommit under olika tider i vår historia och har sedan 100 tals år först reglerat ett skydd mot tidigare kungars envälde och för demokrati och yttrandefrihet. Att få säga och skriva vad man tycker var vi bland de första i världen att reglera i grundlag. Regeringsformen berättar hur landet styrs – utan den, ingen lag och ordning – inget organiserat och fungerande statsskick. 

I regeringsformen regleras hur folkomröstningar fungerar till grundläggande yttrandefrihet. Successionsordningen är den kanske minst aktuella och viktiga grundlagen i Sverige idag – successionsordningen beskriver hur tronen ärvs, och är grundlagen som definierar Sverige som en monarki. För att avskaffa kungen och monarkin skulle vi alltså behöva ändra den här grundlagen.
Tryckfrihetsförordningen behandlar yttrandefrihet i tryckt press, alltså det som gör att vi har vad som kallas för fri press – rätten att uttrycka oss hur vi vill i tryck, såvida vi inte bryter mot några andra lagar och grundlagar, förstås. Yttrandefrihets-grundlagen är den nyaste av de fyra grundlagarna, och gäller skyddet för icke-tryckta medier. Med icke-tryckta-medier menar man radio, TV och internet.

3. Vem bestämmer vad som ska stå i grundlagarna och vad krävs för att ändra den?

En majoritet i riksdagen kan bestämma vad som står i grundlagen. Grundlagarna är svårare att skapa och ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för att tänka efter. Tanken är att skydda demokratin. Det krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som till exempel begränsar dina människors fri- och rättigheter. Riksdagen ska kontrollera och granska att regeringen följer grundlagarna. Det borde vara svårare att ändra i grundlagens regler om vår demokrati och lika rätt.

4. Vad har grundlagarna med mig som medborgare i Sverige att göra?

Alla dina grundläggande fri- och rättigheter finns i regeringsformen, som är en av grundlagarna. Det står att när du är 18 år är du med och bestämmer vilka politiker som väljs in i riksdag, kommuner och landsting. Politikerna i riksdagen ska representera dig. Där finns även ett förbud mot dödsstraff i Sverige.

5. Vad betyder grundlagarna för någon som inte är medborgare i Sverige?

Även om du inte är medborgare har du skydd för alla dina grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen. Den enda skillnaden är att du som icke medborgare inte får rösta.

6. Vad är Europakonventionen och vad har den med våra grundlagar att göra?

Europakonventionen är regler om mänskliga rättigheter och antogs 1950 och finns i de flesta av Europas länder och bygger på innehållet i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Den har regler om dina fri- och rättigheter såsom rätten till liv, tortyrförbudet, yttrandefrihet, rätten till rättvis rättegång, skydd för äganderätten, förbud mot dödsstraff, förbud mot dubbel lagföring och rätt att överklaga domar.

Alla regler i konventionen är nu även svensk lag. I regeringsformen står att ingen lag eller föreskrift i Sverige får meddelas i strid med Europakonventionen. De svenska lagarna har dock fortfarande kritiserats för att inte följa Europakonventionen.

7. Om någon bryter mot det som regleras i grundlagarna, vad kan man göra då? Vart vänder man sig?
Vilka konsekvenser kan det få?

I viktiga fall som har att göra med exempelvis ditt medborgarskap eller om staten tar din egendom kan du med stöd av grundlagen kräva skadestånd för och få det prövat i domstol. Om staten eller kommun tar beslut som står i strid med grundlag kan en tjänsteman eller domstol vägra att tillämpa beslutet och du kan även klaga på det till domstol.

8. Varför är det viktigt att jag kan grundlagarna?

Det är viktigt att du kan innehållet i grundlagen och dina rättigheter där för att du ska förstå när förslag, grupper och politiker hotar din rätt till demokrati och som hotar din rätt att bli behandlad lika med alla andra i Sverige. Om du inte kan dina rättigheter ser du inte när faran kommer.

9. Vad har Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, domstolar och myndigheter för ansvar för grundlagen?

Både JO, JK, domstolar och myndigheter ska uppmärksamma om det i strid med grundlag tas beslut, åtgärder som drabbar dig eller att någon annan och du behandlas fel och de ska skydda dig och de ska se till att beslut och regler som står i strid med grundlag inte tillämpas.

10. Hur kan fackliga organisationer, andra organisationer, föreningar och civila samhället verka för att säkerställa grundläggande fri- och rättigheter utifrån våra grundlagar?

En av de viktigaste uppgifterna för fackliga organisationer, andra organisationer, föreningar och civila samhället är att bevaka att dina rättigheter inte kränks och att se till att du får hjälp om de kränks och att felen rättas till så att du blir nöjd.

11. Vad kan jag som enskild person göra för att våra rättigheter respekteras utifrån det som grundlagarna reglerar?

Lär dig dina rättigheter i grundlagarna och se till att du med dina vänner reagerar med att protestera, demonstrera och skriver texter när förslag, grupper och politiker hotar din och andras rätt, allas rätt till demokrati, allas rätt att bli lika behandlad med alla andra i Sverige.

12. Om en motion eller proposition läggs fram av regering eller riksdagsman i riksdagen som skulle strida mot någon av grundlagarna, vad gör jag då?

Det läggs varje år massor av förslag i riksdagen. Du behöver gå med i en grupp eller organisation som bevakar riksdagens arbete och vara med när ni gemensamt protesterar och demonstrerar mot farliga förslag. Ni kan tillsammans skriva till statsministern, till riksdagsmän och protestera och skriva på sociala medier för att väcka en stark opinion mot det som hotar din rätt.

13. Hur ser grundlagen ut och fungerar i andra länder som Finland, Tyskland och USA t.ex? Vad har Sverige för utmaningar och vad borde vi lära oss från andra länder anser du?

I Sverige har vi inte haft krig eller haft diktatur eller varit ockuperade av fiender på flera hundra år. Det har gjort att vi inte har sett över våra regler på samma sätt som andra länder och har inte samma utvecklade och starka skydd för våra rättigheter. Vi måste tillsammans lägga förslag för förbättringar av skyddet och se till att kontrollen av rätten är effektiv till tusen.

14. Om du blir engagerad i frågor som rör grundlagarna eller vår demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och vill engagera dig mer, vart kan man vända sig då?

Gå med i en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter eller gå med i ett politiskt parti för att påverka.

Organisationer att kontakta

ACTIONAID SVERIGE
ActionAid är en religiöst och partipolitisk oberoende federation som sedan drygt 40 år arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. Läs mer på www.actionaid.se

ACT SVENSKA KYRKAN 
Svenska kyrkan arbetar med katastrofhjälp och långsiktig utveckling. Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Deras internationella arbete är en del av ACT-alliansen som består av över 143 och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/act

AFRIKAGRUPPERNA
Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. De bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Läs mer på www.afrikagrupperna.se

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter de press på regeringar och makthavare för att skapa förändring. Läs mer på www.amnesty.se

BARNFONDEN
Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden utvecklingsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. De är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer de cirka 13 miljoner barn och familjer världen över. Läs mer på www.barnfonden.se

CARITAS SVERIGE
Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation som finns i 49 länder. Organisationen arbetar med rådgivning i asyl- och migrationsfrågor, är engagerad i arbetet mot trafficking och arbetar med lokalt stöd till äldre och sjuka. De gör också humanitära insatser i katastrofområden och stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Läs mer på www.caritas.se

DIAKONIA
Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Läs mer på www.diakonia.se

EMMAUS STOCKHOLM
Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Läs mer på www.emmausstockholm.se

ERIKSHJÄLPEN
Med barns drömmar som drivkraft vill Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger de barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Läs mer på www.erikshjälpen.se

FAIR ACTION
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. De granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Läs mer på www.fairaction.se

FIAN SVERIGE
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning. Läs mer på www.fian.se

FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem. Läs mer på www.humanrights.se

FORUM SYD
Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar. Deras medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar de med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Läs mer på www.forumsyd.org

FÖRENINGEN FÖR FAIRTRADE SVERIGE
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Deras uppdrag består av att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Läs mer på www.fairtrade.se

FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR, FUF
Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Läs mer på www.fuf.se

HAND IN HAND
Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framför allt kvinnor att starta egna företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då ta sig själva och sina familjer ur fattigdom. Läs mer på www.handinhand.nu

HUNGERPROJEKTET
Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker de människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Läs mer på www.hungerprojektet.se

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP, IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Deras arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Läs mer på www.manniskohjalp.se

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. De arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. De arbetar på lokal, nationell och internationell nivå. Läs mer på www.ikff.se

IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA ARBETE
IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i femton länder – tillsammans med 23 lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete. Läs mer på www.iogtntororelsen.se/startsida/vad-vi-gor/internationellt/

ISLAMIC RELIEF SVERIGE
Islamic Relief Sverige är en humanitär organisation med visionen om en värld som bryr sig, där människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar arbetar de för att rädda liv och lindra nöd genom deras partnerkontor i över 40 läder. Förutom livräddande insatser arbetar de också med långsiktiga utvecklingsprojekt och stöd för utsatta grupper, som asylsökande, i Sverige. Läs mer på www.islamic-relief.se

JORDENS VÄNNER
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. De värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Läs mer på www.jordensvanner.se

KFUM SVERIGE
KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse. De erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Unga människor är både aktörer och målgrupp i KFUM:s utvecklingssamarbete. De vill bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. De verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Läs mer på www.kfum.se

KRISTNA FREDSRÖRELSEN
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. De är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar de för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Läs mer på www.krf.se

KVINNA TILL KVINNA
Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans skapar de trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. De ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv. Läs mer på www.kvinnatillkvinna.se

LATINAMERIKAGRUPPERNA
Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Läs mer på www.latinamerikagrupperna.se

LIFE & PEACE INSTITUTE
Life & Peace Institute är ett internationellt och ekumeniskt centrum som bedriver forskning om internationella konflikter och konfliktlösning utifrån icke-våld, och religionens roll i konflikt och fredsbyggande. Läs mer på www.life-peace.org

LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella ungdomsorganisationer. Det är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Läs mer på www.lsu.se

LÄKARE I VÄRLDEN
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör de bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Läs mer på www.lakareivarlden.se

LÄKARMISSIONEN
Läkarmissionen är en hjälporganisation som med hjälp av bistånd förändrar framtiden för utsatta människor. Så sammanfattar Läkarmissionens sin roll och vad organisationen vill uppnå: positiva livsavgörande förändringar för den enskilda människan. Läs mer på www.lakarmissionen.se

MYRIGHT – EMPOWER PEOPLE WITH DISABILITIES
MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Det är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Läs mer på www.myright.se

MÄN
MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Deras vision är en jämställd värld utan våld. Läs mer på www.mfj.se

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över hundra år. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se

NORDISK HJÄLP 
Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation vars främsta syfte är att hjälpa nödställda människor i Mellanöstern och resten av världen, både med humanitära projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt. Läs mer på www.nordiskhjalp.org

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER
Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. De är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Läs mer på www.palmecenter.se

OPERATION 1325
Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet. Läs mer på www.operation1325.se

OXFAM SVERIGE
Oxfam är en global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och kris i över 90 länder. De arbetar med att rädda liv i kriser och hjälpa fattiga människor att själva ta sig ur sin situation samt bekämpar orsakerna som håller kvar människor i fattigdom. Oxfam Sverige startades 2014. Läs mer på www.oxfam.se

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Läs mer på www.plansverige.org

PMU
PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, arbetar med utvecklingsprojekt och humanitära insatser. De arbetar även med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige. Läs mer på www.pmu.se

PRAKTISK SOLIDARITET
Praktisk Solidaritet (PS) är en riksorganisation bestående av Brödet & Fiskarna, Emmaus/Gävleborgs Biståndsgrupp samt Emmaus Stockholm. PS ger humanitärt stöd till västsahariska flyktingläger i Algeriet, i form av mat och kläder. De arbetar också i Angola med landsbygdsutvecklings samarbete, medborgerliga rättigheter samt jämställdhet. Läs mer på: www.praktisksolidaritet.se

PRO GLOBAL
PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen genom att påverka olika aktörer, sprida information till allmänheten och samarbeta med andra pensionärsorganisationer i Sverige och världen. Läs mer på www.pro.se/pro-global

RAOUL WALLENBERG INSTITUTE
Raoul Wallenberg-institutet är en oberoende akademisk institution. Deras uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt med hjälp av forskning, akademisk utbildning, spridning och institutionell utveckling. Läs mer på www.rwi.lu.se

RIKSFÖRBUNDET FÖR HOMOSEXUELLAS, BISEXUELLAS, TRANSPERSONERS OCH QUEERAS RÄTTIGHETER, RFSL
RFSL är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Läs mer på www.rfsl.se

RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING, RFSU
RFSU är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. De arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt. Läs mer på www.rfsu.se

RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation. De kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Läs mer på www.rb.se

SENSUS STUDIEFÖRBUND
Sensus är ett studieförbund som har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. De lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Läs mer på www.sensus.se

SILC – SWEDISH INTERNATIONAL LIBERAL CENTRE
Silc är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer Silc deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Läs mer på www.silc.se

SOS BARNBYAR
Organisationen arbetar dels för barns rättigheter enligt Barnkonventionen genom opinionsbildning och påverkan, dels med att samla in pengar för att finansiera den internationella verksamheten; som omfattar vård och omsorg av barn som är eller riskerar bli ensamma och växa upp utan förälders omsorg. Läs mer på www.sos-barnbyar.se

SVALORNA INDIEN BANGLADESH
Organisationen arbetar med internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete i Indien och Bangladesh. Besök www.svalorna.org

SVALORNA LATINAMERIKA
Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. De arbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling. Läs mer på www.svalorna.se

SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN
Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation som har arbetat över trettio år i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. Läs mer på www.sak.se

SVENSKA BURMAKOMMITTÉN
Svenska Burmakommittén stödjer lokala organisationer i Burma som på olika sätt kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sverige arbetar de med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Deras fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Läs mer på www.burmakommitten.org

SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Läs mer på www.fn.se

SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Läs mer på www.svenskafreds.se

SVENSKA MISSIONSRÅDET
SMR är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige och internationellt. De arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. Läs mer på www.smc.global

SVENSKA RÖDA KORSET
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. De finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. De kämpar för att rädda liv och ge hopp. De delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme. Läs mer på www.redcross.se

SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉN
Svenska Västsaharakommittén är en partipolitiskt obunden solidaritetsförening som bedriver informations- och påverkanarbete kring Västsaharafrågan. Läs mer på www.vastsahara.net/foreningen-vastsahara/

SVERIGES KRISTNA RÅD
I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Läs mer på www.skr.org

SVERIGES KVINNOLOBBY
Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation som samlar ca 45 kvinnoorganisationer och är den svenska koordinationen för European Women’s Lobby. Sveriges Kvinnolobby verkar för kvinnors och flickors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Läs mer på www.sverigeskvinnolobby.se

SWEDWATCH
Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Deras granskningar ger en röst åt människor som påverkats negativt av företags verksamhet. Läs mer på www.swedwatch.org

UNICEF SVERIGE
Som en av 34 nationalkommittéer runt om i världen är UNICEF Sveriges uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. Läs mer på www.unicef.se

UNION TO UNION
Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Läs mer på www.uniontounion.org

VI-SKOGEN
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Läs mer på www.viskogen.se

VÄRLDSNATURFONDEN WWF
Världsnaturfonden WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Läs mer på www.wwf.se

WAR CHILD
Organisationen jobbar för att barn i krig ska få en bättre framtid genom att stötta dem med psykosocialt stöd, utbildning och skydd. War Child har funnits i Sverige sedan 2016 men grundades i Holland 1993 och finns på plats i ett tjugotal länder i världen. Läs mer på www.warchild.se

WATERAID
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Läs mer på www.wateraid.org/se

WE EFFECT
We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i deras biståndsarbete i 24 länder i fyra världsdelar. Läs mer på www.weeffect.se

ÖSTGRUPPEN
Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Östgruppen samarbetar med och stödjer organisationer i regionen samt sprider information och bildar opinion i Sverige. Läs mer på www.ostgruppen.se