19. Lagarna får inte diskriminera

Samtalsfrågor:

Denna frihet från diskriminering återkommer från Regeringsformen 1 kap, 2§.

  • Samtala om detta utifrån ett rättighetsperspektiv, särskilt i förhållande till den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

  • Hur definierar ni diskriminering?

     

    Se även Diskrimineringslagen. Notera att denna paragraf gäller lagarna.

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

12§ ​Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning”