16. Förenings- och religionsfrihet

Samtalsfrågor:

  • Föreningsfriheten gäller gentemot det allmänna. Det innebär en frihet som staten inte får förhindra eller ha insyn i. Varför är detta viktigt?

  • Vad betyder föreningar för dig och din frihet?

  • Religionsfriheten är inskriven i vår grundlag. Varför är detta viktigt i hela världen?
    Vi har alltså rätt att utöva vår religion enskilt och tillsammans med andra.
    Har alla samma rätt ännu i Sverige? Finns det grupper som missgynnas?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet

”1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”