17. Anonymitet och frihet från tvång

Samtalsfrågor:

  • Varför ska det allmänna inte få registrera dig eller tvinga dig till sammankomster?

  • Varför är anonymiteten viktig?

  • Samtala gärna om pressetik i förhållande till anonymitet. Vad gäller?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning”