2. Maktutövandets utgångspunkter och principer

Samtalsfrågor:

Tre grundläggande principer är utgångspunkten för den offentliga makten:

  • Likavärdesprincipen – Vad betyder att alla har samma och lika värde?

  • Frihetsprincipen – Varför är friheten viktig i en demokratisk stat?

  • Värdighetsprincipen – Hur skall myndigheter bete sig gentemot sina invånare?

    Vad lägger ni i begreppet värdighet? Konkretisera och exemplifiera.

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

1 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”